Projecte Educatiu

(Descarregar el tríptic en format pdf)LES CARACTERÍSTIQUES DEL MÈTODE SON LES SEGÜENTS:

- El sistema de patrulles (petit grup).
- L’aprenentatge per l’acció.
- El treball a l’aire lliure.
- El compromís personal.
- El simbolisme.

EL SISTEMA DE PATRULLES:

La patrulla és un petit i natural grup de sis o vuit persones, cada una d’elles com a responsable, on cada individu juga un paper indispensable.

Aquest sistema fomenta l’amistat, la expressió de la pròpia personalitat i el desenvolupament de la responsabilitat conjunta i individual.

L’APRENENTATGE PER L’ACCIÓ:

L’al·lot/a participa i té la seva part en la pressa de decisions en les activitats que comença. Aquesta participació és més activa i important a mesura que l’al·lot/a es va fent gran.

EL COMPROMÍS PERSONAL:

Cada al·lot/a es compromet de forma voluntària a acceptar i viure d’acord amb els principis quan accepta la Promesa i les Lleis.

EL SIMBOLISME:

Són totes aquelles coses que uneixen al grup, creant un sentiment de pertinença i de cohesió de grup (Uniforme, Promesa, Llei, la Flor de Lis, el Trèvol).

___________________________________________________LES FINALITATS:

Aconseguir que els al.lots/es, adolescents, joves i adults siguin persones lliures, responsables, critiques, compromeses, capaços de tenir el control de la seva pròpia vida i destí.

Això es concreta en aconseguir que siguin:

- Oberts a un pluralisme i a la recerca de valors essencials.
- Responsables del desenvolupament integral de la seva persona, tenint en compte els aspectes intel·lectual, físic, emocional, social i moral.
- Compromesos en el seu entorn social i ambiental, essent part d'ells, en equilibri i mantenint una actitud responsable.
- Útils als altres i disposats a defensar els Drets Humans.
- Crítics i lliures, i que contribueixin a la igualtat entre totes les persones.
- Conscients del seu cos, del seu desenvolupament físic i que valorin la salut.

_____________________________________________________

OBJECTIUS GENERALS:

A partir de les finalitats, juntament amb els àmbits educatius, sorgeixen els objectius educatius generals. Aquests objectius esta formulats de manera progressiva i adaptats a cada una de les unitats (grups d’edats).

ÀREA INTEL.LECTUAL:

- Dotar dels recursos necessaris per al ple desenvolupament del pensament.
- Aconseguir el desenvolupament de l’atenció, memòria, classificació i abstracció.
- Aconseguir el desenvolupament de la capacitat crítica.
- Aconseguir el desenvolupament de la creativitat, potenciant la imaginació i la capacitat de realització.
- Aconseguir el desenvolupament de la lliure expressió.
- Vincular les idees al mon real.
- Capacitat pel coneixement d’un mateix i la seva acceptació.
- Capacitat de decidir per un mateix.
- Identificar les idees bàsiques de l’Escoltisme i Guiatge.

ÀREA EMOCIONAL:

- Acceptar-se a un mateix.
- Identificar, comprendre i exterioritzar les seves emocions, sabent actuar amb elles.
- Apreciar i gaudir de la natura.

ÀREA FÍSICA:

- Adquirir actituds saludables, bons hàbits d’alimentació i d’higiene.
- Adquirir un coneixement i acceptació del propi cos.
- Aconseguir el desenvolupament físic adequat a cada persona i la seva participació física.
- Aprendre a utilitzar d’una manera conscient els sentits.
- Adquirir tècniques i habilitats manuals fonamentals.
- Aconseguir la coordinació psicomotora correcta.

ÀREA SOCIAL:

- Acceptar el que és diferent i tenir inquietuds per conèixer-lo, enriquint les pròpies vivències.
- Desenvolupar la coparticipació i la corresponsabilitat per a poder viure en una societat igualitària.
- Potenciar el compromís i les actituds de cooperació i solidaritat, envers el servei a la comunitat.
- Participar activament en el seu propi sistema de progressió (progrés personal i de grup).
- Desenvolupar la capacitat de comunicació, el sentit crític i la llibertat d’expressió.
- Descobrir i comprendre el seu entorn natural i social.

ÀREA MORAL:

- Construir la seva pròpia escala de valors i ésser coherent amb ella.
- Desenvolupar el sentit crític.
- Tenir consciència solidària, justa, responsable i respectuosa.
- Conèixer i respectar els Drets Humans i treballar per la Pau.
- Tenir una conducta sexual elegida lliurement i actuar d’acord amb ella.
- Respectar la Natura i reconèixer la nostra condició i lloc dins d’ella.

________________________________________________

LA PERSONA ESCOLTA I GUIA ÉS:

- Lleial, compleix la seva paraula i és de confiança.
- És fidel als seus principis.
- És útil i ajuda als altres.
- És amic de tota persona i germà de tot Escolta i Guia.
- És respectuós i educat.
- Respecta i defensa la natura.
- És democràtic.
- És alegre i optimista.
- És senzill i econòmic.
- Treballa per la llibertat, la pau, la dignitat i el respecte a les persones.